Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: 24 tháng 4 năm 2021


Webcamera24.com ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") vận hành trang web https://webcamera24.com (sau đây được gọi là "Dịch vụ").

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ https://webcamera24.com

Định nghĩa

 1. Dịch vụ

  Dịch vụ là trang web https://webcamera24.com được điều hành bởi Webcamera24.com

 2. Dữ liệu Cá nhân

  Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân đang sống có thể được xác định từ những dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó và thông tin khác thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu của chúng tôi).

 3. Dữ liệu Sử dụng

  Dữ liệu sử dụng là dữ liệu được thu thập tự động do việc sử dụng Dịch vụ tạo ra hoặc từ chính cơ sở hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).

 4. Cookie

  Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

 5. Bộ điều khiển Dữ liệu

  Người kiểm soát dữ liệu có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân (một mình hoặc chung hoặc chung với những người khác) xác định mục đích và cách thức xử lý hoặc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào.

  Vì mục đích của Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi là Người kiểm soát dữ liệu đối với Dữ liệu cá nhân của bạn.

 6. Bộ xử lý Dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ)

  Bên xử lý dữ liệu (hoặc Nhà cung cấp dịch vụ) có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên kiểm soát dữ liệu.

  Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của nhiều Nhà cung cấp dịch vụ khác nhau để xử lý dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

 7. Chủ đề Dữ liệu (hoặc Người dùng)

  Chủ thể Dữ liệu là bất kỳ cá nhân còn sống nào đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và là chủ thể của Dữ liệu Cá nhân.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Các loại Dữ liệu được Thu thập

Dữ liệu Cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu Cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Địa chỉ email
 • Cookie và Dữ liệu Sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Dữ liệu Sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, duy nhất số nhận dạng thiết bị và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ liệu theo dõi & cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi nắm giữ một số thông tin nhất định.

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như báo hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi đi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookie chúng tôi sử dụng:

 • Cookie Phiên. Chúng tôi sử dụng Cookie Phiên để vận hành Dịch vụ của mình.
 • Cookie Sở thích. Chúng tôi sử dụng Cookie Tuỳ chọn để ghi nhớ các tuỳ chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.
 • Cookie Bảo mật. Chúng tôi sử dụng Cookie Bảo mật cho các mục đích bảo mật.
 • Cookie Quảng cáo. Cookie Quảng cáo được sử dụng để cung cấp cho bạn những quảng cáo có thể liên quan đến bạn và sở thích của bạn.

Sử dụng dữ liệu

Webcamera24.com sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi
 • Để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi
 • Để cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy
 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng
 • Để thu thập phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ của mình
 • Để giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
 • Để phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Nếu bạn đến từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), cơ sở pháp lý của Webcamera24.com để thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong Chính sách Bảo mật này phụ thuộc vào Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và bối cảnh cụ thể mà chúng tôi thu thập.

Webcamera24.com có ​​thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì:

 • Chúng tôi cần thực hiện hợp đồng với bạn
 • Bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy
 • Việc xử lý là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và nó không bị các quyền của bạn ghi đè
 • Vì mục đích xử lý thanh toán
 • Tuân thủ luật pháp

Lưu giữ dữ liệu

Webcamera24.com sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu giữ lại dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.

Webcamera24.com cũng sẽ giữ lại Dữ liệu Sử dụng cho các mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, ngoại trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong thời gian dài hơn.

Truyền dữ liệu

Thông tin của bạn, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - và duy trì trên - các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của bạn hoặc các khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật trong khu vực tài phán của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Liên bang Nga và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm cả Dữ liệu cá nhân, sang Liên bang Nga và xử lý ở đó.

Sự đồng ý của bạn đối với Chính sách quyền riêng tư này, sau đó là việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển giao đó.

Webcamera24.com sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này và sẽ không có việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho một tổ chức hoặc một quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp trong nơi bao gồm bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ Dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Webcamera24.com có ​​thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết để:

 • Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
 • Để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Webcamera24.com
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ
 • Để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
 • Để bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của dữ liệu đó.

Chính sách của chúng tôi về Tín hiệu "Không theo dõi" theo Đạo luật Bảo vệ Trực tuyến của California (CalOPPA)

Chúng tôi không hỗ trợ Không theo dõi ("DNT"). Không theo dõi là một tùy chọn bạn có thể đặt trong trình duyệt web của mình để thông báo cho các trang web rằng bạn không muốn bị theo dõi.

Bạn có thể bật hoặc tắt Không theo dõi bằng cách truy cập trang Tùy chọn hoặc Cài đặt trong trình duyệt web của mình.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), bạn có một số quyền bảo vệ dữ liệu nhất định. Webcamera24.com nhằm mục đích thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn chỉnh sửa, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn được thông báo về những Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn và nếu bạn muốn xóa Dữ liệu đó khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

 • Quyền truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin chúng tôi có về bạn. Bất cứ khi nào có thể, bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình trực tiếp trong phần cài đặt tài khoản của bạn. Nếu bạn không thể tự thực hiện các thao tác này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để hỗ trợ bạn.

 • Quyền sửa chữa. Bạn có quyền được sửa thông tin của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.

 • Quyền phản đối. Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

 • Quyền hạn chế. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn.

 • Quyền đối với tính di động của dữ liệu. Bạn có quyền được cung cấp bản sao thông tin mà chúng tôi có về bạn ở định dạng có cấu trúc, có thể đọc được bằng máy và được sử dụng phổ biến.

 • Quyền rút lại sự đồng ý. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào khi Webcamera24.com dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi trả lời các yêu cầu đó.

Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu về việc chúng tôi thu thập và sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp Dịch vụ"), cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện các tác vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Analytics

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 • Google Analytics

  Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google cung cấp để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình.

  Bạn có thể chọn không tham gia cung cấp hoạt động của mình trên Dịch vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics. Tiện ích bổ sung này ngăn JavaScript của Google Analytics (ga.js ,analytics.js dc.js ) từ việc chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động lượt truy cập.

  Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web Điều khoản & Bảo mật của Google: https://policies.google.com/privacy?hl=vi

Quảng cáo

Chúng tôi có thể sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hiển thị quảng cáo cho bạn nhằm giúp hỗ trợ và duy trì Dịch vụ của chúng tôi.

 • Google AdSense & DoubleClick Cookie

  Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi. Việc Google sử dụng cookie DoubleClick cho phép Google và các đối tác phân phát quảng cáo cho người dùng của chúng tôi dựa trên lượt truy cập của họ vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc các trang web khác trên Internet.

  Bạn có thể chọn không sử dụng DoubleClick Cookie cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập trang web Cài đặt Quảng cáo của Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Thanh toán

Chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm và / hoặc dịch vụ trả phí trong Dịch vụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để xử lý thanh toán (ví dụ: bộ xử lý thanh toán).

Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập chi tiết thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho các nhà xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi, những người mà việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của họ. Các bộ xử lý thanh toán này tuân thủ các tiêu chuẩn do PCI-DSS đặt ra dưới sự quản lý của Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI, đây là nỗ lực chung của các thương hiệu như Visa, MasterCard, AmericanExpress và Discover. Các yêu cầu PCI-DSS giúp đảm bảo việc xử lý an toàn thông tin thanh toán.

Các bộ xử lý thanh toán mà chúng tôi hợp tác là:

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không liên quan đến bất kỳ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu cá nhân của trẻ em mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và / hoặc một thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày có hiệu lực" ở đầu Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi: